Termeni generali

Conditii Generale de Afaceri pentru serviciile de spalare cisterne oferite de membrii ASCR

1. Preambul

Pentru orice contract încheiat cu un membru ASCR (în continuare numit „Prestator”) pentru serviciile prevazute la punctul 2 se aplica exclusiv prezentele conditii generale de afaceri. Termenii si Conditiile Generale de Afaceri ale partenerilor de contract (numiti în continuare „Ordonatori”) sunt declarate în mod expres ca inaplicabile. Ele vor fi considerate inaplicabile chiar si daca nu sunt declarate în mod expres ca atare. Varianta în limba româna a prezentelor conditii este cea care prevaleaza în cazul unor disensiuni între aceasta si posibile traduceri în alte limbi. Aceste conditii se aplica (în masura în care vor putea fi folosite) si în cazul subantreprenorilor sau tertilor contractati de Prestator pentru îndeplinirea contractelor asumate.

2. Serviciile prestate

Prestatorul presteaza urmatoarele servicii:

 • Spalarea cisternelor la interior si/sau exterior
 • Spalarea containerelor la interior si/sau exterior
 • Spalarea autosilozurilor la interior si/sau exterior
 • Spalarea IBC-urilor la interior si/sau exterior
 • Spalarea echipamentelor accesorii celor de mai sus

Daca nu este altfel convenit, Prestatorul este obligat sa depuna toate eforturile de care este capabil, conform dotarii sale tehnice si knowhow-ului de care dispune, pentru executarea activitatilor necesare aducerii recipientelor si/sau accesoriilor mentionate mai sus într-o stare care sa permita încarcarea unui nou produs. Prestatorul garanteaza efectuarea într-un mod profesional si corect a serviciilor si activitatilor convenite prin contract, si nu rezultatul acestora.
Pentru fiecare recipient se va întocmi o comanda separata. Recipientele cu mai multe camere vor fi considerate ca unul singur. Daca exista produse diferite în una sau mai multe camere, programul de spalare se va alege dupa produsul care necesita cel mai mare efort de curatare si considerând o golire completa a recipientului. Prestatorul presteaza serviciile conform solicitarilor Ordonatorului si informatiilor furnizate de acesta. Eventuale modificari si/sau completari vor fi luate în seama numai daca sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru îndeplinirea contractului. Orice activitate (solicitata sau nu de Ordonator) prestata în afara programului standard de spalare si necesara pentru atingerea scopului contractual va fi evidentiata în factura ce se va emite Ordonatorului.

Prestatorul este îndreptatit sa presteze printre altele urmatoarele activitati pe cheltuiala Ordonatorului, daca acestea sunt necesare atingerii scopului contractului:

 • Aburirea recipientului si/sau a accesoriilor acestuia, pentru îndepartarea resturilor întarite de produs si eliminarea mirosurilor
 • Intrarea în recipient pentru îndepartarea resturilor de produse
 • Golirea, preluarea si neutralizarea resturilor de produse >20 l sau kg dar numai dupa acceptul scris al Ordonatorului sau reprezentantului acestuia
 • Intrarea in recipient pentru control vizual
 • Intrarea in recipient pentru control vizual si îndepartarea resturilor de produse din zonele greu accesibile
 • Orice activitate suplimentara, manuala sau automata, necesara îndeplinirii contractului
 • Orice activitate pre-sau post-spalare necesara îndeplinirii contractului.

3. Preturi si conditii de plata

Lista de preturi se bazeaza pe costurile de materiale si manopera valabile la momentul afisarii acesteia. În cazul modificarii acestor factori, Prestatorul are dreptul sa actualizeze lista de preturi în mod corespunzator. Orice oferta sau deviz estimativ vor fi tratate ca orientative pâna la confirmarea finala de catre Prestator. Toate preturile afisate sunt preturi fara TVA.
Daca nu este altfel convenit, facturile pentru serviciile prestate de Prestator sunt scadente la 30 de zile de la data prestarii serviciului. Disconturi pentru plata anticipata se pot deduce numai cu acordul scris prealabil al Prestatorului.
Orice cost legat de transferurile bancare pentru plata facturilor cade în sarcina Ordonatorului. Pentru orice somatie de plata Prestatorul este îndreptatit sa calculeze daune materiale în valoare de 50 EUR/somatie. Pentru orice întârziere la plata, Ordonatorul va fi obligat sa plateasca o penalitate de 0,1% pe zi. Aceasta penalitate se calculeaza începând cu prima zi de întârziere, chiar si fara somatie scrisa. Orice reclamatie referitoare la o factura trebuie notificata Prestatorului în termen de 5 zile de la data primirii facturii. În caz contrar factura se considera acceptata de facto. Platile încasate de Prestator vor fi descarcate pe facturi în ordinea cronologica a emiterii acestora, începând cu cea mai veche. Daca deja au aparut costuri de somatie, avocat sau instanta, încasarile vor fi descarcate întâi pe acestea, apoi pe penalitati si abia dupa aceea pe facturile neplatite. Orice compensare de plata se va face numai cu acordul scris al Prestatorului.
Prestatorul este îndreptatit sa presteze servicii de spalare cu plata în avans catre Ordonatorul aflat în întârziere la plata.

4. Termene

Prestatorul nu poate fi facut responsabil sub nici o forma pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea partiala a contractului sau nerespectarea termenului prevazut în contract daca acestea se datoreaza unor cauze care sunt independente de vointa Prestatorului (greve generale, razboi, catastrofe naturale etc.). Daca Ordonatorul solicita efectuarea unor lucrari suplimentare, termenul prevazut initial de îndeplinire a contractului îsi pierde valabilitatea.

5. Obligatia de cooperare

Prin semnarea comenzii/contractului de prestare a serviciilor de spalare, Ordonatorul este obligat sa coopereze si sa puna la dispozitia Prestatorului resurse si informatii suficiente pentru ca acesta sa-si poata îndeplini obligatiile. Ordonatorul se obliga sa prezinte la spalare recipiente cât mai complet golite. Daca totusi exista resturi de produs, Ordonatorul este obligat sa informeze în mod corespunzator pe Prestator. Ordonatorul trebuie sa transmita Prestatorului toate informatiile necesare acestuia pentru prestarea serviciilor de spalare adecvate, legate atât de recipient cât si de produsul ce trebuie spalat, urmatorul produs ce va fi încarcat, cerinte de curatare speciale, piesele si accesoriile care necesita tratamente sau proceduri speciale etc. Ordonatorul este raspunzator pentru competentele tehnice ale angajatilor sai. Prestatorul nu este obligat sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate de Ordonator sau sa-l informeze pe acesta asupra eventualelor incompatibilitati. Informatiile false sau incomplete furnizate de Ordonator (sau reprezentantul acestuia) exonereaza Prestatorul de orice raspundere sau obligatie de garantie care ar rezulta din contract.

6. Receptia

Receptia serviciilor prestate se face de catre Ordonator la locul prestarii acestora, respectiv la sediul Prestatorului. Ordonatorul este obligat sa receptioneze serviciile imediat ce a fost informat de Prestator ca respectivele servicii si/sau activitati suplimentare au fost realizate. Eventualele reclamatii trebuiesc facute imediat si mentionate în scris, în caz contrar se considera ca nu exista. Orice reclamatie facuta de Ordonator dupa parasirea de catre recipient a sediului Prestatorului se considera nula, mai ales în cazul în care recipientul dupa spalare a fost imediat umplut.

7. Garantie

Garantia Prestatorului se limiteaza, în masura în care serviciile nu au fost prestate corespunzator, la repetarea acestora. Orice activitate suplimentara (fata de prima spalare) va fi facturata corespunzator. Daca si dupa a doua spalare recipientul nu este acceptat de Ordonator, acesta poate, la alegere, fie sa diminueze rezonabil pretul fie sa se retraga din contract. Orice alte pretentii, în special daune materiale sau reparatorii sunt excluse. Nu se vor considera motiv de garantie defectele care nu au efecte semnificative asupra utilizarii normale a recipientului sau se bazeaza pe furnizarea de informatii false sau incomplete de catre Ordonator, conform punctului 5 de mai sus. Deasemenea nu se considera motiv de garantie defectele care nu se refera la o parte/piesa vizibila. Orice defect trebuie notificat Prestatorului imediat ce recipientul a fost prezentat spre receptie, înainte de parasirea sediului acestuia. Defectele trebuie sa fie mentionate clar si detaliat. Modificarile tehnice aduse recipientului care-l fac sa difere de starea originala sau care au fost realizate în ateliere neautorizate, sau starea tehnica necorespunzatoare care necesita operatiuni de reparatii pot influenta rezultatul serviciilor prestate astfel încât recipientul sa nu poata fi folosit pentru încarcarea produsului urmator. Într-un astfel de caz, Prestatorul este de la sine exonerat de orice raspundere sau obligatie de garantie.
Pretentie la garantie nu exista daca recipientul nu a fost receptionat conform punctului 6 de mai sus. În cazul reclamatiei întemeiate, spalarea ulterioara se face conform punctului 2 de mai sus si se vor aplica prezentele conditii generale de afaceri.

8. Raspunderea

În cazul în care Prestatorul nu-si poate îndeplini obligatiile contractuale din motive independente de vointa sa, Ordonatorul nu are dreptul sa iasa din contract sau sa ceara daune/despagubiri materiale, mai ales când neîndeplinirea sau întârzierea se datoreaza unui caz de forta majora. Prestatorul, reprezentantii, subcontractorii sau angajatii sai nu vor fi facuti raspunzatori în cazul în care paguba aparuta se datoreaza unor informatii false sau incomplete furnizate de Ordonator conform punctului 5 de mai sus. Deasemenea, Prestatorul, reprezentantii, subcontractorii sau angajatii sai nu vor fi facuti raspunzatori în cazul în care defectul nu a fost reclamat în timp util, conform punctului 7 de mai sus, iar reclamatia se bazeaza pe acel defect. Pentru orice alte daune, Prestatorul, reprezentantii, subcontractorii sau angajatii sai pot fi facuti raspunzatori numai daca se dovedeste ca au provocat respectivele daune cu intentie sau din neglijenta grava în serviciu.

9. Despagubiri acordate Prestatorului de catre Ordonator

Ordonatorul este obligat sa-l despagubeasca pe Prestator pentru daune directe sau indirecte, prezente sau viitoare, provocate de furnizarea unor informatii false sau incomplete conform punctului 6 de mai sus. De asemenea, Ordonatorul este obligat sa achite toate cheltuielile efectuate de Prestator în urma unei spalari nereusite care se datoreaza unor informatii false sau incomplete furnizate de Ordonator conform punctului 5 de mai sus referitoare printre altele la produsul de curatat, urmatorul produs de încarcat, date tehnice ale recipientului etc. Aceste informatii se refera în special la modificari aduse recipientului executate în ateliere neautorizate de producator si care duc la nerespectarea starii tehnice initiale a respectivului recipient, sau la starea tehnica necorespunzatoare a recipientului sau accesoriilor acestuia si care necesita reparatii. În cazul în care raspunderea Prestatorului este exclusa, Ordonatorul este obligat sa raspunda singur în fata pretentiilor tertilor care ar rezulta în urma unui contract de prestari de servicii de spalare.

10. Protectia datelor si confidentialitatea

Prestatorul va înregistra numai datele Ordonatorului necesare executarii contractului. Datele sensibile trebuiesc mentionate ca atare de catre Ordonator, astfel încât persoane neautorizate din personalul sau subcontractorii Prestatorului sa nu poata avea acces la ele. Prestatorul si Ordonatorul vor trata datele din contractele încheiate cu confidentialitate.

11. Retragerea din contract

În cazul în care, în ciuda acceptarii initiale a contractului, în cursul prestarii serviciilor se constata imposibilitatea îndeplinirii acestuia, din motive care nu se pot imputa Prestatorului, acesta are dreptul sa se retraga din contract. Ordonatorul nu are alte pretentii decât preluarea recipientului în starea în care acesta se gaseste la momentul retragerii Prestatorului din contract.

12. Dreptul aplicabil si instanta competenta

Orice disputa rezultata din prezentul contract va fi rezolvata de parti pe cât posibil pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este totusi posibil, partile contractante convin ca dreptul aplicabil prezentului contract, indiferent de domiciliul Ordonatorului, sa fie Dreptul Român. Locul unde se vor judeca eventualele procese va fi sediul Prestatorului, iar instanta competenta va fi cea mai apropiata de sediul Prestatorului.

13. Alte clauze

Daca una sau mai multe prevederi din prezentul contract vor deveni nule, acestea nu vor influenta restul clauzelor contractului. Partile vor proceda în cel mai scurt timp la înlocuirea acelei sau acelor clauze nule cu alta sau altele care reflecta cel mai bine intentia contractului. Orice modificare a contractului se va face numai cu acordul scris si valabil exprimat al partilor.

Versiunea 1.0
Valabil de la 01.02.2011

 •  
 •  
Termeni generali
Top